Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

Start

PROW-logo-poziom s

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55, informuje o realizacji projektu pn.:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w zakresie poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele Operacji

Celem głównym operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Włoszczowa poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice.

Planowane efekty / przewidywane wyniki Operacji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Gościencina i Jeżowic poprzez zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy.

Wartość Operacji

Koszt całkowity operacji (z VAT) to kwota 4 782 855,00 zł, kwota wydatków kwalifikowanych - 3 095 158,11 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1 969 448,00 złotych.

Zakończenie realizacji Operacji

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.09.2019 r.