Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Komunikat - deszczówka

Zakaz odprowadzania wód opadowych
do kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa.

Pomimo iż w/w ustawa wyraźnie zabrania wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, pracownicy WZWiK Sp. z o.o. kilkukrotnie już stwierdzali takie nieprawidłowości. Zgodnie z zapisem art. 28 ustawy karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec powyższego WZWiK Sp. z o.o. będzie sukcesywnie sprawdzać kanalizację sanitarną również względem nielegalnego odprowadzania wód deszczowych. Wykorzystywana będzie przy tym m.in. tzw. „zadymiarka kanałowa”, która pozwala sprawdzić, czy wody deszczowe z posesji wpływają do kanalizacji sanitarnej.

Wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego usunięcia istniejących nieprawidłowości. W razie niezastosowania się do wymogów prawnych, stosowane będą ww. sankcje oraz odcięcie kanalizacji sanitarnej dla posesji do momentu odłączenia kanalizacji deszczowej.

Prezes Zarządu
Paweł Strączyński