Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wpłaty należności za wodę i ścieki

Wpłaty należności za wodę i ścieki

Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przysyłana jest odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.

Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Spółki lub uiścić w Kasie biura WZWiK Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 43.

Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

Autor: Aleksandra Górecka