Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ogłoszenie - świadczenie usług na terenie Gminy Radków

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą we Włoszczowie informuje, iż zgodnie z zawartym dnia 05.05.2022 r. Porozumieniem pomiędzy Spółką a Gminą Radków z dniem 31.07.2022 r. zaprzestaje świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radków. W związku z powyższym umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawarte z mieszkańcami gminy Radków ulegają rozwiązaniu z dniem 31.07.2022r. ze względu na brak podstaw i możliwości świadczenia usług na warunkach określonych ustawą za dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 2028 z późn.zm.) .

Prosimy o rozliczenie wszelkich należności związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków na dzień 31.07.2022r.

Tel.: 41 39 43 680, 515 299 669.

                                                                                                                                                                                                            

Prezes Zarządu

Paweł Strączyński