Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rozeznanie cenowe - Systematyczne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych - K. 341.1.10.2022

2022-07-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Włoszczowa dnia 27.06.2022 r.

K. 341.1.10.2022

ROZEZNANIE CENOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

(podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych)

  

Zamawiający:  Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., ul. Wiejska 55

29-100 Włoszczowa, tel./fax 041 39 43 680.

 

    Zaprasza zainteresowanych Dostawców do przedstawienia oferty cenowej na „Systematyczne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych” dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

  1. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Systematyczna dostawa artykułów biurowych i druków akcydensowych dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podane zostały w załączniku nr 1 – formularz cenowy.
  2. Artykuły biurowe i druki akcydensowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej, elektronicznej lub telefonicznie.
  3. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia w terminie trzech dni roboczych do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w zamówieniu.
  4. Podane w formularzu cenowym ilości artykułów biurowych i druków akcydensowych są wielkościami orientacyjnymi i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w zakresie ilościowym i asortymentowym (zmniejszenie bądź zwiększenie) artykułów biurowych i druków akcydensowych, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem do wysokości zabezpieczonych środków, a Dostawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Wartość zmiany nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości zamówienia, określonego w ofercie Dostawcy.
  5. Dodatkowych informacji i wyjaśnień na zapytania udzielać mogą pracownicy Zamawiającego :

   Małgorzata Gosek – tel. 41 3944229.

  1. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać rewaloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w formie pisemnego aneksu do zawartej umowy.
  3. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Ofertę należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: kadryplace@wzwik-wloszczowa.pl

12.Termin składania ofert upływa w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 roku o godz. 13:00.

Kryterium oceny ofert: cena – 100% (z uwzględnieniem kosztów dostawy)

Termin związania  ofertą: 30 dni.