2016-02-26 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty.

2016-02-17 - Dodano: Mapa sytuacyjno-wysokościowa - ul. Sobieskiego.pdf, do pobrania w załącznikach poniżej. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozpoznanie cenowe)
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
(podstawa prawna: art.4 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych)

Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Wiejska 55
29-100 Włoszczowa, tel./fax 041 39 43 680.

zwraca z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następujących robót:

Remont (wymiana) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur kamionkowych na rury PVC-U klasy SN 8 ca L=6,0 m Dz=200mm wraz ze studzienką kanalizacyjną - 1200 mm w ul. Sobieskiego (działka nr ewid. 6219/2) we Włoszczowie - wg zakresu rzeczowego, który określa załączony przedmiar robót i plan sytuacyjny w skali 1:500.

1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót wg załączonych przedmiarów.
2.Roboty należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami: wg planu sytuacyjnego i uzgodnieniem.
3. Materiały i wyroby budowlane oraz sprzęt niezbędny do wykonania robót zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca robót.
4. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót winny posiadać niezbędne atesty lub deklaracje zgodności z normami, dopuszczające te wyroby do stosowania w budownictwie.
5. Oferta winna być sporządzona wg załączonego "Formularza oferty" z załączeniem wyszczególnionych dokumentów.
6. Wymagany termin realizacji robót 30 dni od daty zawarcia umowy.
7. Ofertę w zaklejonych kopertach z napisem "OFERTA : Remont (wymiana) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego we Włoszczowie" należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
8. Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2016 r. do godz. 11.00.
9. Kryterium wyboru ofert stanowi - cena 100% .

Załączniki:
1. Formularz oferty - zał. nr 1
2. Projekt umowy - zał. nr 2
3. Przedmiary robót - zał. nr 3

Załączniki
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[15.02.2016 17:28]181 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe - Remont kan. san. w ul. Śobieskiego.doc)Zapytanie ofertowe - Remont kan. san. w ul. Śobieskiego.doc[15.02.2016 17:28]92 Kb
Pobierz (Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf)Załącznik nr 1-Formularz oferty.pdf[15.02.2016 17:28]188 Kb
Pobierz (Załącznik nr 2-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 2-Projekt umowy.pdf[15.02.2016 17:29]1325 Kb
Pobierz (Załącznik nr 3-Przedmiar.pdf)Załącznik nr 3-Przedmiar.pdf[15.02.2016 17:29]625 Kb
Pobierz (Przedmiar KS ul. Sobieskiego.zip)Przedmiar KS ul. Sobieskiego.zip[15.02.2016 17:29]3 Kb
Pobierz (Mapa sytuacyjno-wysokościowa - ul. Sobieskiego.pdf)Mapa sytuacyjno-wysokościowa - ul. Sobieskiego.pdf[17.02.2016 12:20]713 Kb
Pobierz (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[26.02.2016 13:28]240 Kb