Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Kalendarium

obrazek

W grudniu 2013 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa".
Pismem z dnia 27.01.2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach poinformował o Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej z dnia 21.01.2014 r. nr 10/2014 w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację powyższego Projektu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach pismem z dnia 19.02.2014 r. poinformował o dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków określonych na etapie oceny merytorycznej II stopnia wniosku zgłoszonego do dofinansowania w trybie konkursowym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa". W związku z powyższym Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowuje się do negocjacji warunków umowy o dofinansowanie Projektu.
Planowany termin podpisania umowy 05.03.2014 r.

obrazek
W dniu 05.03.2014 r. w Kielcach pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" obejmuje:
- budowę ok. 6 km nowej kanalizacji sanitarnej z rurociągami tłocznymi oraz 2 pompowni sieciowych we Włoszczowie w ulicach: Partyzantów (od ul. Różanej do ul. Wschodniej oraz od ul. Zielonej do ul. Podzamcze), Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska.
- budowę nowej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1,9 km we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słoneczna, 1-go Maja,
- rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków we Włoszczowie,
- budowę nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V,
- zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji.
Szacunkowy całkowity koszt Projektu (z VAT) wynosi 19 116 621,67 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych (z uwzględnieniem luki finansowej) wynosi 11 011 484,92 zł. Dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności wyniesie 9 359 762,18 zł.

obrazek

12 marca 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 1: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

obrazek

- 02 kwietnia 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 7 ofert na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 1: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 02 kwietnia 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 02 kwietnia 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 1 p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" oraz Kontraktu 2 pn. "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1-go Maja wraz z nowym ujęciem wody", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

obrazek

- 11 kwietnia 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 2 ofert na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 1 p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" oraz Kontraktu 2 pn. "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1-go Maja wraz z nowym ujęciem wody", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

obrazek

- 17 kwietnia 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie unieważnił przetarg, z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

obrazek

- 18 kwietnia 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił ponownie przetarg na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

obrazek

- 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie usługi pn. Kontrakt 5 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 1 pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" oraz Kontraktu 2 pn. "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1-go Maja wraz z nowym ujęciem wody", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA.

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Włodzimierzem Rak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Usługi Inwestycyjne "Projekt-Bud" z siedzibą we Włoszczowie, ul. Partyzantów 155 B.

- 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Kontrakt 1: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Przedsiębiorstwem Budowlanym "Budomont" Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Polna 3 a, reprezentowanym przez Pana Roberta Krakowskiego - Prezesa Zarządu.

obrazek

- 05 maja 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 1 oferty na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA.

obrazek

- 14 maja 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił ponownie przetarg na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody":
Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja.
Część 2: Uzbrojenie studni SW-V wraz z infrastrukturą techniczną we Włoszczowie."
realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

obrazek

- 23 maja 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie, transport i montaż sześciu wolnostojących, kolorowych tablic informacyjnych o wymiarach: 3 m (szerokość) x 2m (wysokość) dla projektu pn.: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA, Kontrakt 6: "Informacja i promocja".

obrazek- 28 maja 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 6 ofert na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody":


Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja.
Część 2: Uzbrojenie studni SW-V wraz z infrastrukturą techniczną we Włoszczowie."

realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

obrazek

- 30 maja 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 12 ofert na wykonanie dzieła obejmującego projekt, wykonanie, transport i montaż sześciu wolnostojących, kolorowych tablic informacyjnych o wymiarach: 3 m (szerokość) x 2m (wysokość) dla projektu pn.: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA, Kontrakt 6: "Informacja i promocja".

obrazek

- 09 czerwca 2014 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie dzieła obejmującego projekt, wykonanie, transport i montaż sześciu wolnostojących, kolorowych tablic informacyjnych o wymiarach: 3 m (szerokość) x 2m (wysokość) dla projektu pn.: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA, Kontrakt 6: "Informacja i promocja".

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym Wykonawcą Szyldy-Reklamy "KAMA" Stanisław Mamczura, ul. Dąbka 59, 37-600 Lubaczów, reprezentowanym przez Stanisława Mamczura - właściciel.

obrazek

- 11 czerwca 2014 r. w siedzibie Beneficjenta zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: Kontrakt 2 "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody":

Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja.

Część 2: Uzbrojenie studni SW-V wraz z infrastrukturą techniczną we Włoszczowie.", realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

Umowa dla Części 1 Kontraktu została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Wykonawcą Usługi Koparko-Ładowarką "SKORUPA" Monika Odulińska-Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa, reprezentowaną przez Panią Monikę Odulińska-Skorupa - własciciel.

Umowa dla Części 2 Kontraktu została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Wykonawcą Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 25-419 Kielce, reprezentowanym przez Pana Mirosława Gruszka - Prezesa.

obrazek

Zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach Kontraktu 1: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w msc. Włoszczowa" przez Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont, ul. Polna 3, 37-100 Łańcut. W miesiącu czerwcu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów skrzyżowanie z Różaną ( przebieg kanalizacji przez posesje).
Promocja Projektu. Wykonane zostały i zamontowane w miejscach realizacji Projektu 6 sztuk tablic informacyjnych (Oczyszczalnia ścieków - ul. Wiejska, Ujęcie wody ul. Czarnieckiego, ul. Podzamcze, ul. Koniecpolska, ul. Jędrzejowska, skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. Różaną). Tablice wykonała i zamontowała firma Szyldy-Reklamy KAMA Stanisław Mamczura, ul. Dąbka 59, 37-600 Lubaczów. Koszt tablic informacyjnych - 7 800,00 zł brutto.

obrazek

Zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach Kontraktu 1: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w msc. Włoszczowa" przez Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont, ul. Polna 3, 37-100 Łańcut. W miesiącu czerwcu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów skrzyżowanie z Różaną (przebieg kanalizacji przez posesje).
Promocja Projektu. Wykonane zostały i zamontowane w miejscach realizacji Projektu 6 sztuk tablic informacyjnych (Oczyszczalnia ścieków - ul. Wiejska, Ujęcie wody ul. Czarnieckiego, ul. Podzamcze, ul. Koniecpolska, ul. Jędrzejowska, skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. Różaną). Tablice wykonała i zamontowała firma Szyldy-Reklamy KAMA Stanisław Mamczura, ul. Dąbka 59, 37-600 Lubaczów. Koszt tablic informacyjnych - 7 800,00 zł brutto.

obrazek

- 02 Lipiec 2014r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie zaprosił do złożenia ofert na wykonanie usługi na projekt, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Projektu pn.: Kontrakt 6: "Informacja i promocja" realizowane w ramach UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA.

 

- 09 lipca 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 2 ofert na wykonanie usługi obejmującej projekt, wykonanie, dostarczenie materiałów promocyjnych dla Projektu pn.: Kontrakt 6: "Informacja i promocja" realizowane w ramach UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA, Kontrakt 6: "Informacja i promocja".

 

- 16 lipca 2014 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie usługi obejmującej projekt, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Projektu pn.: Kontrakt 6: "Informacja i promocja" realizowane w ramach UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA.
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a Zbigniewem Marcinkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "UNIMAR" z siedzibą we Wloszczowie, ul. Jędrzejowska 81.

 

Zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach Kontraktu 2 : "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody. Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja. Część 2: Uzbrojenie studni SW-V wraz z infrastrukturą techniczną we Włoszczowie."
Części 1 Kontraktu jest realizowana przez Wykonawcę Usługi Koparko-Ładowarką "SKORUPA" Monika Odulińska-Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa w ul. Kilińskiego, natomiast Część 2 Kontraktu jest realizowana przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne EKWOD Sp. z o.o., ul. Rolna 6, 25-419 Kielce na ujęciu wody przy ul. Czarnieckiego we Włoszczowie.

obrazek

W ramach.: "Kontraktu 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" zostały zakończone roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi w ulicach:

  • Partyzantów z Różaną;
  • Czarnieckiego;
  • Różana;
  • Żeromskiego;
  • Jędrzejowska 14.

Trwają roboty budowlane w ulicach:

  • Jędrzejowska 15;
  • Koniecpolska;
  • Partyzantów "Belina";
  • Podzamcze.

W ramach "Kontraktu 2 : "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody. Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja." wykonano roboty budowlane:

- zakończono roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kilińskiego i Słonecznej.

W ramach "Kontraktu 2 : "Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody. Część 2: Uzbrojenie studni SW-V wraz z infrastrukturą techniczną we Włoszczowie" wykonano roboty budowlane:
Na ujęciu: zbiornik wody V=2x300 m3:
- roboty ziemne i płyta fundamentowa;
- ściany żelbetowe zbiornika;
- płyta nadkomorowa.

loga iis fs wfosigw

- 30 grudnia 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na dostawę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kontrakt 04 - Dostawa samochodu specjalistycznego (zadanie 1OS)" z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 - DN 400 realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 30 grudnia 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 3: "Modernizacja oczyszczalni ścieków" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

loga iis fs wfosigw

 

- 02 stycznia 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5b: Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3 p.n. "Modernizacja oczyszczalni ścieków" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 12 stycznia 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 1 oferty na wykonanie dostawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kontrakt 04 - Dostawa samochodu specjalistycznego (zadanie 1OS)" z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 - DN 400 realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 14 stycznia 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 9 ofert na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5b: Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3 p.n. "Modernizacja oczyszczalni ścieków" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

02 Styczeń 2015r.

?         02 stycznia 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5b: Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3 p.n. ?Modernizacja oczyszczalni ścieków? realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

12 Styczeń 2015r.

?         12 stycznia 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 1 oferty na wykonanie dostawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ?Kontrakt 04 - Dostawa samochodu specjalistycznego (zadanie 1OS)? z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 - DN 400 realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI  WŁOSZCZOWA

14 Styczeń 2015r.

?         14 stycznia 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 9 ofert na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5b: Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3 p.n. ?Modernizacja oczyszczalni ścieków? realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA 

loga iis fs wfosigw

- 05 lutego 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 9 ofert na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 3: "Modernizacja oczyszczalni ścieków" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 18 lutego 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 5b: Część 2: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu 3 p.n. "Modernizacja oczyszczalni ścieków" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Inwestycji i Budownictwa w Kielcach Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Ul. Sienkiewicza 53, reprezentowanym przez: Wiceprezesa - Edwarda Białobrzeskiego

- 26 lutego 2015 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Polna 3 a prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą Kontrakt 01 A - Budowa dodatkowych odcinków łączących - roboty uzupełniające związane z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego Kontrakt 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

loga iis fs wfosigw

- 06 marca 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na dostawę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kontrakt 10 - Dostawa zestawu przenośnego z kamerą samojezdną do inspekcji rurociągów wraz z osprzętem" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 06 marca 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Kontrakt 3: "Modernizacja oczyszczalni ścieków" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Konsorcjum: 1. INŻYNIERIA Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum), ul. Podkarpacka 59 A z siedzibą w Rzeszowie ( kod pocztowy 35-082), 2. INŻYNIERIA Przemyśl Sp.z o.o., ul. Stefana Batorego 2 z siedzibą w Przemyślu, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu - Jerzego Żyła, Członka Zarządu - Tomasza Litwickiego.- 09 marca 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie dostawy pn.: "Kontrakt 04 - Dostawa samochodu specjalistycznego (zadanie 1OS)" z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 160 - DN 400 realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego a Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (kod pocztowy 25-145 Kielce) przy ul. Posłowickiej 215 reprezentowanym przez Dyrektora Handlowego Pana Marcina Wałek.- 12 marca 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Kontrakt 01 A - Budowa dodatkowych odcinków łączących - roboty uzupełniające związane z realizacją zadania zleconego w ramach przetargu nieograniczonego Kontrakt 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki Przedsiębiorstwem Budowlanym "Budomont" Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Polna 3 a, reprezentowanym przez Pana Roberta Krakowskiego - Prezesa Zarządu.

- 12 marca 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 9: "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

- 12 marca 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie zaprosił do złożenia ofert na wykonanie usługi pn.: Kontrakt 08 - nadzór budowlany (inwestorski) - zadanie 3N - pełnienie nadzoru nad Kontraktem 09 "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie"- 17 marca 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 1 oferty na wykonanie dostawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kontrakt 10 - Dostawa zestawu przenośnego z kamerą samojezdną do inspekcji rurociągów wraz z osprzętem" realizowane w ramach Projektu pn.
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA


- 20 marca 2015 r. o godz. 14:15 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 6 ofert na wykonanie usługi na wykonanie usługi pn.: Kontrakt 08 - nadzór budowlany (inwestorski) - zadanie 3N - pełnienie nadzoru nad Kontraktem 09 "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie"- 26 marca 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie nastąpiło otwarcie 7 ofert na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 9: "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

loga iis fs wfosigw


- 09 kwietnia 2015 r.
w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie usługi pn.: Kontrakt 08 - nadzór budowlany (inwestorski) - zadanie 3N - pełnienie nadzoru nad Kontraktem 09 "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie"
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku zapytania ofertowego Zakładem Instalacyjno-Montażowym "INST-BUD" Henryk Jaśkowski, reprezentowanym przez Pana Henryka Jaśkowskiego - właściciela.

- 13 kwietnia 2015 r.
w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie dostawy pn.: "Kontrakt 10 - Dostawa zestawu przenośnego z kamerą samojezdną do inspekcji rurociągów wraz z osprzętem"
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego firmą INTER GLOBAL Sp. z o.o., ul. Bielska 914 z siedzibą w Rybarzowicach, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Czarnika - Prezesa Zarządu.

- 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Kontrakt 9: "Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie" realizowanych w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Henryka Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego Wykonawcą Usługi Koparko-Ładowarką "SKORUPA" Monika Odulińska-Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa, reprezentowaną przez Panią Monikę Odulińska-Skorupa - własciciel.


loga iis fs wfosigw


- 26 Maj 2015r.
W ramach rozszerzenia Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" został zawarty dnia 26.05.2015 r. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-052/13 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

?       26 Maj 2015r.

 

W ramach rozszerzenia Projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa? został zawarty dnia 26.05.2015 r.  Aneks nr 1  do umowy  o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-052/13 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

loga iis fs wfosigw

- 21 lipca 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót uzupełniających pn.: "Kontrakt 01 A - Budowa dodatkowych odcinków łączących" związanych z realizacją zadania pn.: Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska".

Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Ryszarda Maciejczyka - Prezesa Zarządu, a Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Polna 3 a, reprezentowanym przez Pana Roberta Krakowskiego - Prezesa Zarządu.

loga iis fs wfosigw

- 01 września 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie robót uzupełniających pn.: "Kontrakt 3a - Roboty uzupełniające w ramach Kontraktu 3: "Modernizacja oczyszczalni ścieków" oraz umowa na wykonanie robót uzupełniających pn.: "Kontrakt 3b - Roboty dodatkowe w ramach Kontraktu 3: "Modernizacja oczyszczalni ścieków".

Umowy została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Ryszarda Maciejczyka - Prezesa Zarządu a Konsorcjum: 1. INŻYNIERIA Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum), ul. Podkarpacka 59 A z siedzibą w Rzeszowie ( kod pocztowy 35-082), 2. INŻYNIERIA Przemyśl Sp.z o.o., ul. Stefana Batorego 2 z siedzibą w Przemyślu, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu - Jerzego Żyła, Członka Zarządu - Tomasza Litwickiego.

 

- 22 września 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg nieograniczony pn.: "Kontrakt 11 - Zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek ściekowych i osadów ściekowych oraz monitoringu" realizowany w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

 

22 września 2015 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka                    z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosił przetarg nieograniczony pn.: ?Kontrakt 11 ? Zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek ściekowych i osadów ściekowych oraz monitoringu? realizowany w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

loga iis fs wfosigw

- 07 października 2015 r. w siedzibie Beneficjenta została zawarta umowa na wykonanie dostawy pn.: "Kontrakt 11 - Zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek ściekowych i osadów ściekowych oraz monitoringu"
Umowa została zawarta pomiędzy Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 reprezentowanym przez Pana Ryszarda Maciejczyka - Prezesa Zarządu, a wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego firmą POL-MOT AUTO S.A. Oddział Skoda w Kielcach, ul. Krakowska 283, 25-801 Kielce, reprezentowanym przez Pana Piotra Jaworskiego - Dyrektora Oddziału.