Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Kalendarium 05 marzec 2014 r.

obrazek
W dniu 05.03.2014 r. w Kielcach pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" obejmuje:
- budowę ok. 6 km nowej kanalizacji sanitarnej z rurociągami tłocznymi oraz 2 pompowni sieciowych we Włoszczowie w ulicach: Partyzantów (od ul. Różanej do ul. Wschodniej oraz od ul. Zielonej do ul. Podzamcze), Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska.
- budowę nowej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1,9 km we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słoneczna, 1-go Maja,
- rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków we Włoszczowie,
- budowę nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V,
- zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji.
Szacunkowy całkowity koszt Projektu (z VAT) wynosi 19 116 621,67 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych (z uwzględnieniem luki finansowej) wynosi 11 011 484,92 zł. Dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności wyniesie 9 359 762,18 zł.