Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Kalendarium 12 marzec 2014 r.

obrazek

12 marca 2014 r. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kontrakt 1: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi i rurociągami tłocznymi oraz dwóch przepompowni sieciowych w miejscowości Włoszczowa w ulicach: Partyzantów, Podzamcze, Zielona, Różana, Jędrzejowska, Żeromskiego, Czarnieckiego, Koniecpolska" realizowane w ramach Projektu pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.