Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Nasz Projekt

loga feiis wzwik UEFS

Dobiegła końca realizacja Projektu pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa", który był dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt ten był realizowany na podstawie umowy zawartej dnia 02.06.2017 r. przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" zostały zrealizowane następujące zadania:
1) Budowa komory retencji i stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie (projekt i wykonawstwo),
2) Remont sieci wodociągowej na terenie miasta Włoszczowa w ul. Wiśniowej i na os. Brożka - 1300 m,
3) Zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej, tzw. korelator.
Celem głównym Projektu była modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów (działanie poprzedzające ich rolnicze wykorzystanie), polegające na zwiększeniu stopnia zmineralizowania osadów ściekowych oraz modernizacja istniejącego systemu wodociągowego we Włoszczowie.
Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych zapewni poprawę ustabilizowania osadów ściekowych, co wpłynie na zmniejszenie ich ilości oraz na poprawę stopnia odwodnienia, natomiast remont sieci wodociągowej oraz zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych wycieków ograniczył straty na sieci wodociągowej oraz wpłynął na poprawę niezawodności dostawy wody do odbiorców.
Koszt całkowity Projektu (z VAT) to kwota 3,32 mln zł, kwota wydatków kwalifikowanych - 2,53 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 2,153 mln złotych.

loga feiis wzwik UEFS

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiejska 55, jako beneficjent przedsięwzięcia, zawarł umowę dnia 02.06.2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa". Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Projekt obejmuje realizację następujących zadań:
- Budowa komory retencji i stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie (projekt i wykonawstwo),
- Remont sieci wodociągowej na terenie miasta Włoszczowa w ul. Wiśniowej i na os. Brożka - ok. 1300 m,
- Zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej, tzw. korelator .

Cele Projektu

Celem głównym Projektu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów (działanie poprzedzające ich rolnicze wykorzystanie), polegające na zwiększeniu stopnia zmineralizowania osadów ściekowych, co wpłynie na zmniejszenie ich ilości oraz na poprawę stopnia odwodnienia oraz modernizacja istniejącego systemu wodociągowego we Włoszczowie.

Planowane efekty

Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych zapewni poprawę ustabilizowania osadów ściekowych, co wpłynie na zmniejszenie ich ilości oraz na poprawę stopnia odwodnienia, natomiast remont sieci wodociągowej oraz zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych wycieków ograniczy straty na sieci wodociągowej oraz wpłynie na poprawę niezawodności dostawy wody do odbiorców.

Wartość Projektu

Zakładany koszt całkowity Projektu (z VAT) to kwota 3,25 mln zł, kwota wydatków kwalifikowanych - 2,53 mln zł.

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 2,153 mln złotych.

Zakończenie realizacji Projektu

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.11.2018 r.