Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680


loga iis fs wzwik 990

Start Nasz Projekt

Dobiegła końca realizacja Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa".

Jak wiadomo Projekt ten był największą i najdroższą inwestycją w historii naszej gminy. Jego wartość to ponad 18 mln złotych, z czego dofinansowanie z UE to ponad 8,5 mln złotych.

W ramach inwestycji wybudowano 6,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i 2,6 km sieci wodociągowej, wybudowano nowe ujęcie wody oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków we Włoszczowie. Zakupiono również specjalistyczny wóz do czyszczenia kanalizacji, kamerę do inspekcji rurociągów oraz specjalistyczny samochód do przewozu próbek ściekowych i osadowych oraz monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartości te mają potężny wpływ na poprawę stanu środowiska w naszej Gminie.

W trakcie 2-letniej realizacji dochodziło do różnorakich uniedogodnień dla mieszkańców gminy, którzy mimo tego byli wyrozumiali i dzielnie te niedogodności znosili. Chcemy Państwu serdecznie podziękować za współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie pragniemy głęboko zachęcić do włączania się do nowopowstałej kanalizacji, co umożliwi osiągnięcie efektu ekologicznego.

obrazek1

W ramach rozszerzenia Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" został zawarty dnia 21.09.2015 r. Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-052/13 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakres rzeczowy Projektu
Zakres Projektu składa się z części objętej umową o dofinansowanie z 5 marca 2014 r. , części objętej Aneksem nr 1 do umowy zawartym 26.05.2015r.oraz części rozszerzonej obejmującej dodatkowy zakres Projektu.
Zakres Projektu obejmuje budowę 6,7 km nowej kanalizacji sanitarnej, 2 pompowni sieciowych, budowę nowej sieci wodociągowej o długości ok. 1,0 km, przebudowę sieci wodociągowej o długości ok. 1,6 km, rozbudowę oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, budowę nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V, zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji oraz zakup samojezdnej kamery do inspekcji rurociągów, natomiast w ramach rozszerzonego zakresu Projektu znalazły się pozycje: wykonanie robót uzupełniających w ramach Kontraktu 3: Modernizacji oczyszczalni ścieków, wykonanie robót dodatkowych w ramach Kontraktu 3: Modernizacji oczyszczalni ścieków" oraz zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek ściekowych i osadów ściekowych oraz monitoringu ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

Dofinansowanie
Koszt całkowity inwestycji (z VAT) to kwota 18 531 259,63 zł z planowaną wysokością kosztów kwalifikujących się do dofinansowania ? 10 015 456,76 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 8 513 138,24 zł.

Termin realizacji Projektu
Zakończenie realizacji projektu - 30.12.2015 r.

obrazek1

W ramach rozszerzenia Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" został zawarty dnia 26.05.2015 r. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-052/13 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakres rzeczowy Projektu
Zakres Projektu składa się z części objętej umową o dofinansowanie z 5 marca 2014 r. oraz części rozszerzonej obejmującej dodatkowy zakres Projektu. Ponadto zaktualizowano pierwotny zakres Projektu.
Rozszerzony zakres Projektu obejmuje budowę 6,7 km nowej kanalizacji sanitarnej, 2 pompowni sieciowych, budowę nowej sieci wodociągowej o długości ok. 1,0 km, przebudowę sieci wodociągowej o długości ok. 1,6 km, rozbudowę oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, budowę nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V, zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji oraz zakup samojezdnej kamery do inspekcji rurociągów.

Dofinansowanie
Koszt całkowity inwestycji (z VAT) to kwota 18 531 259,63 zł z planowaną wysokością kosztów kwalifikujących się do dofinansowania - 10 015 456,76 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej wyniesie 8 513 138,24 zł.

Termin realizacji Projektu
Zakończenie realizacji projektu - 30.12.2015 r.

obrazek1

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa"

1.Nazwa Projektu
Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" będzie realizowany przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotowy projekt będzie dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

2. Zakres rzeczowy Projektu
Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" zakłada budowę ok. 6 km nowej kanalizacji sanitarnej, 2 pompowni sieciowych, budowę nowej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1,9 km, rozbudowę oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, budowę nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V oraz zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji.

3. Dofinansowanie
Zakładany koszt całkowity inwestycji (z VAT) to kwota 19 116 621,67 zł z planowaną wysokością kosztów kwalifikujących się do dofinansowania - 11 011 484,92 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej wyniesie 9 359 762,18 zł.

4. Cel Projektu
Celem projektu jest zapewnienie oczyszczania wszystkich ścieków pochodzących z Aglomeracji Włoszczowa (12 274 RLM) w sposób spełniający wymagania prawa polskiego i unijnego oraz podłączenie 702 osób do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nowo wybudowana sieć wodociągowa zapewni mieszkańcom odpowiednią ilość i jakość wody do celów spożywczych i socjalnych.
Skutkiem modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków będzie poprawa efektywności oczyszczania ścieków, działania systemu kanalizacyjnego, zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego Włoszczowy i okolic, podniesienie komfortu życia mieszkańców, rozwój systemu kanalizacyjnego na terenie dotychczas nieuzbrojonym i wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych.
Dla zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę niezbędnym staje się uruchomienie studni SW V jako studni zasadniczej w miejsce obecnie eksploatowanej studni SW II.
Zakup specjalistycznego wozu do monitorowania i czyszczenia kanalizacji.

5. Korzyści z realizacji Projektu
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

6. Termin realizacji Projektu
Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 30.12.2015 r.