Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 36 80, fax 41 39 43 680

 

logo FEIiS UE-poziom-1200

 

Start Przetargi Zapytania Zapytania Ofertowe Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego

2021-03-17 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-03-10 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Włoszczowa, 01.03.2021 r.

 

TE.341.1.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

"Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.wzwik-wloszczowa.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest "Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."

 

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego luzem wraz z przeładunkiem do zbiornika (silosu) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, ul. Wiejska 55 w ilości szacunkowej ok. 200 ton rocznie (średnio ok.12 ton co 15-25 dni) o następujących parametrach fizyko-chemicznych:

 • CaO - min. 94%

 • MgO - max. 1,0%

 • CO2 - max. 3,0%

 • SO3 - max. 0,4%

 • t60 - max.1:30 min:sek

 • ciężar nasypowy - 0,80-0,90 kg/dm2

 • wapno musi być pozbawione wilgoci

 • Granulacja:

 • pozostałość na sicie 0,2 mm - max 1%

 • pozostałość na sicie 0,09 mm - max 7%

2) Przy każdej dostawie Oferent dostarczy wraz z fakturą świadectwo kontroli jakości dostarczonego wapna - badania zgodnie z obowiązującą normą oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Wykonawcy bądź producenta.

Wapno palone nie może mieć żadnych obcych zanieczyszczeń i nie może być zbrylone.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 3).

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego:

- wykaz dostaw (co najmniej 1 dostawa wapna palonego mielonego, o wartości rocznej co najmniej  80 000,00 zł brutto każda ? wg. załącznika nr 2) wykonanych , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Dostawy wapna będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (średnio ok.12 ton co 15-25 dni). Dostawy będą się odbywały się partiami na podstawie wcześniejszych pisemnych lub telefonicznych zgłoszeń przez Zamawiającego. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt transportu oraz rozładunku wapna do zbiornika (silosu) ? punkt rozładunku: oczyszczalnia ścieków we Włoszczowie, ul. Wiejska 55.

2) Ilość wapna wyszczególniona w pkt. IV ppkt. 1) jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby okażą się w rzeczywistości mniejsze. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.

3) Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie kierowców. Produkt powinien być transportowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4) Realizacja zamówienia powinna odbywać się sukcesywnie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 ? 15.00.

5) Przeładunek wapna z samochodów do zbiornika (silosu) Zamawiającego odbywać się będzie pneumatycznie (sprężarką z własnym źródłem zasilania lub zasilaną z silnika samochodu Wykonawcy) za pomocą szybkozłącza.

6) Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw oraz wysoką jakość dostarczonego wapna zgodnie ze specyfikacją jakościową, składającą się na przedmiot zamówienia, dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego tzn. zobowiązuje się do każdorazowego zrealizowania dostawy danej partii wapna w ustalonym z Zamawiającym terminie, a Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zgłoszenia (telefon, email) zapotrzebowania na dostawę danej partii wapna nie później niż 2 dni przed planowanym terminem realizacji.

7) Wykonawca dostarczy w dniu dostawy świadectwa kontroli jakości dla danej partii oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Wykonawcy bądź producenta.

8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko własne.

9) Koszt dostawy, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu ponosi Wykonawca.

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością usług i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. Cenę oferty oblicza się na podstawie:

 • wyceny sporządzonej w oparciu o przedmiot zamówienia obliczonej w PLN bez VAT,

 • wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT ? obliczonej w PLN

 • do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia.

 

VI. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:

 1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

 2. Aktualna karta charakterystyki produktu,

 3. Świadectwo kontroli jakości zgodności wapna - badania zgodnie z normą, które w szczególności powinny uwzględniać procentową zawartość CaO, MgO, CO2, SO3 oraz t60, ciężar nasypowy, pozostałość na sicie (wyniki badań powinny być podane w przeliczeniu na stan wysuszony i pozbawiony wody związanej),

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

 5. Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw - załącznik nr 2.

 

Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale, odpisie albo kopii ? przy czym odpis albo kopia pełnomocnictwa muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) ? do oferty musi być dołączony dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 W przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, należy załączyć do oferty dokument stwierdzający pełnomocnictwo i jego zakres.

Pełnomocnictwo musi przede wszystkim:

- wskazywać pełnomocnika,

- być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum),

- wskazywać, że pełnomocnik ma upoważnienie do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

VII. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Nie przewiduje się.

 

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto - znaczenie 100%

X- cena brutto oferty minimalnej,

Y - cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2021 r. do godz. 11.00.

2) Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

 • Niezbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie i na własny koszt.

 • Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 

XI .SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa ( dalej Platforma).

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

1) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

 1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania , zmiany zapytania cenowego, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

 2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

 2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w zapytaniu cenowym.

 3. Instrukcje korzystania z Platformy "Instrukcje dla Wykonawców" znajdują się pod adresem : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 4. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:

- Aleksandra Adamus-Rak ? tel. 735-920-945.

 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?Rozporządzenie?, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel: 41 39 43 680, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: TE.341.1.2.2021 pn.: ?Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego, luzem na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.?;

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 2 - Wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy