Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Rozeznanie cenowe - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”

2024-02-09 - Dodano: Informacja o wyborze oferty
2024-01-23 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

TE.341.1.2.2024

Rozeznanie cenowe

(zamówienie publiczne dla którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych

prowadzonego w trybie rozeznania cenowego,

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”

 

 1. Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 2. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

tel./fax:  41 39 43 680;  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

adres przyjmowania faktur elektronicznych: Platforma elektronicznego fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ , nazwa podmiotu: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., Identyfikator: 6090071419

 1. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200 – 3 Usługi projektowania rurociągów

71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i prawomocnych decyzji oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych dla zadania:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”

 

 1. Projekt powinien zawierać rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji. Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentacje projektowe w pisemne oświadczenia, że zostały wykonane zgodnie  z niniejszą umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
 2. Zamawiający ma prawo do kontroli procesu projektowania, w szczególności w zakresie postępu prac projektowych, dobranych materiałów i urządzeń oraz technologii. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań comiesięcznych z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 

 1. Zakres rzeczowy opracowania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna obejmować:

 • projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Krętej Kurzelowie (dł. ca 400 m) od wpięcia w istniejącą sieć wodociągową w działce nr ewid. 2359 ob. 0013 Kurzelów – zakres przedmiotowej inwestycji przedstawia załącznik nr 4.

 

 1. Zakres opracowań i czynności objętych zamówieniem do wykonania przez Wykonawcę :
 • Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności ich uzyskania).
 • Uzyskanie prawomocnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 do celów projektowych pod zakres opracowań (w cenie należy ująć ewentualne koszty ustalenia granic,                         w przypadku konieczności ich ustalenia).
 • Uzyskanie aktualnych informacji o stanie prawnym nieruchomości (właścicielach nieruchomości) zgodnym ze stanem ujawnionym w Księgach Wieczystych KW nieruchomości).

6)    Uzyskanie warunków do projektowania od dysponentów kolidujących sieci oraz decyzji    o zatwierdzeniu projektów i udzieleniu pozwoleń na budowę  – uzgodnień  z administratorami  urządzeń kolidujących.

7)        Sporządzenie z właścicielami działek umów wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy sieci/przyłączy i spisanie oświadczeń o prawie do  dysponowania   nieruchomością na cele budowlane.

8)      Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w niezbędnym zakresie dla zakresu opracowań  –            w 5 –ciu egzemplarzach.

9)     Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji (ostatecznych) o uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora (m.in. sporządzenia  operatu i uzyskanie decyzji ostatecznej o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego – w razie konieczności jej uzyskania, decyzji zarządców dróg itp.- przed pozyskaniem pozwolenia na budowę).

10)       Dokonanie wszelkich korekt i uzupełnień składanych wniosków i projektów będących  wynikiem  analizy przedłożonych dokumentów przez organy wydające decyzje administracyjne.

11)      Przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej wg pkt 7.

12)   Sporządzenie wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień wyżej nie wymienionych,  a niezbędnych do  uzyskania pozwoleń na budowę.

13)  Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót (bez dodatkowego  wynagrodzenia). Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych                          w niej rozwiązań na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane – niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych oraz na etapie realizacji budowy – w przeciągu 5 dni roboczych.

14) aktualizacji kosztorysów inwestorskich – w razie potrzeby.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej  ( na własny koszt)  na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wykona wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

 

 1. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinny zawierać następujące elementy:
 • Dokumentację geotechniczną w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) – w wersji papierowej jako załącznik projektu budowlanego, dodatkowo w wersji papierowej 1 egz.,
 • Wykonanie kompletnych projektów budowlanych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym – (5 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym), które uwzględnią: wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących planowanych inwestycji oraz wszelkie inne dokumentacje i niezbędne czynności  wymagane do   uzyskania  decyzji pozwoleń na budowę,  w tym również:
 • Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w programie kosztorysowym  (2 egz. -wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formatach ath.  i pdf.)
 • Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – (2 egz.-wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).
 • Wykonanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.
 • Uzyskanie do w/w dokumentacji wymaganych uzgodnień, opinii określonymi odrębnymi                przepisami wraz z pokryciem opłat i kosztów z tym związanych.
 • Zamawiający wymaga przedłożenia projektów w wersji roboczej do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt i zatwierdzenia trasy sieci.

Uwaga!

Zamawiający bezwzględnie wymaga ścisłej tożsamości wersji papierowej dokumentacji                  z wersją elektroniczną. Oznacza to w szczególności, że projekt budowlany w wersji elektronicznej musi zawierać pieczęcie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 1. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zapoznać się z terenem, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja projektowa i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność  i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu  błędnego skalkulowania ceny.

Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, to nie zostanie on dodatkowo opłacony po jego   wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.

 1. Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie projektowania.
 2. Opracowanie wymienione w pkt.7 ppkt. 1), 2), 3), 4) należy wykonać odpowiednio zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1169), Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.   Niezbędne dokumenty,  informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

 

 1. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214  ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

 1. Warunki , które muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem                                 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zatwierdzone opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  (tj. opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej                     o wartości min. 15 000,00 zł).  W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/mi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należycie.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczno – Eksploatacyjny WZWiK Sp. z o.o.                    - Inwestycje, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa w dniach  tj. poniedziałek – piątek                      w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 735-920-945):

 1. Aleksandra Górecka – Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów WZWiK Sp. z o.o.
 2. Anna Jędras– Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów WZWiK Sp. z o.o.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 3 – (należy podać przynajmniej 1 opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min. 15 000,00 zł) i załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należycie.

 1. Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 5.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 3. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
 4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie zeskanowanego oryginału odpowiedniego dokumentu (w formacie pdf) za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 5. Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza podpisanie oferty oraz innych dokumentów składanych w niniejszym postępowaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto – znaczenie 100%

X- cena brutto oferty minimalnej,

Y – cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

VIII. Opis warunków udziału

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego (załącznik nr 2).

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy. Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa powyżej.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

 1. X. Informacje dodatkowe:
 • Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za  pomocą Platformy zakupowej.
 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje zamieszczając na stronie internetowej wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu i e-maila.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 • W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 • W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią rozeznania cenowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

 

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. a) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej wg załączonego Formularza oferty z oznaczeniem „OFERTA NA:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”.

 

należy przesłać  do dnia 22.01.2024 r. do godz. 12:00 poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 

XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2024 r. o godz. 12:05 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

XIV. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.                                o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 1. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:
 2. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
 3. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
 4. Zamawiający może zamknąć rozeznanie cenowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (np. będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).
 5. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe będą przesyłane za pomocą Platformy zakupowej.

 

 

XVI. Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna znajduje się na stronie:

www.wzwik-wloszczowa.pl.

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – Mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem opracowania projektowego dla zadania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

 

 

 

 

            Załącznik Nr 1

 

Wzór  FORMULARZA OFERTY

 

 

 

 

 

…………………………………..

Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP

Fax:………………………………………

e-mail:……………………………………

 

                                                                        Włoszczowski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

 

 

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie cenowe Nr TE.341.1.2.2024 z dnia 12.01.2024 r. dla zamówień,  dla których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych, prowadzonego w trybie rozeznania cenowego pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”.

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem tj.:

 

za cenę netto:…………………………………………..zł                      

słownie:…………………………………………………………………………………...zł netto

podatek VAT ………%...........................zł

za cenę brutto:…………………………………………..zł

słownie:…………………………………………………………………………………...zł brutto

 

 1. Oświadczam (y), że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy .
 2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z rozeznaniem cenowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
 3. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 4. Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego).
 5. Oświadczam(y), że zawarty w rozeznaniu cenowym projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 6. Oświadczam(y), że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

 

 1. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej oferty należności z tytułu realizacji umowy należy przekazywać na konto w Banku ……………………………………………………., Nr rachunku …………………………………………………………………………………
 2. Oświadczam(y),że przedmiot zamówienia wykonam(y):

w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

 1. Oferta zawiera ……… ponumerowanych stron.

 

 

 

…………………………………………...               ………………………………………………miejscowość, data                                                                                                            podpis                                                                                                  (osoba upoważniona do reprezentowania  oferenta)

 

 

 

 

*    niepotrzebne skreślić          

 

 

                                  

 

 

Załącznik nr 2

 

PROJEKT UMOWY

Nr ….................................

 

 

 

zawarta w dniu ……………………….. we Włoszczowie
p o m i ę d z y:

Włoszczowskim  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29‑100) przy ul. Wiejskiej 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000490379, wysokość kapitału zakładowego 48 280 500,00 zł – opłacony w całości, (NIP 6090071419, REGON 260733356)  reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Pawła Strączyńskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

……………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą we ………………………………, ulica ………………………….., zarejestrowaną w ………………………………………………………. pod numerem KRS ………………………., (NIP: ……………………….., REGON ……………………….), reprezentowaną przez:

………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

 

W wyniku rozeznania cenowego Nr TE.341.1.2.2024 z dnia 12.01.2024 r. dla zamówienia                           o wartości do 130 000 zł, zawarto umowę o następującej treści:

 

 • 1

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i prawomocnych decyzji oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych dla zadania:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”

 1. Projekt powinien zawierać rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji. Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentacje projektowe w pisemne oświadczenia, że zostały wykonane zgodnie  z niniejszą umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
 2. Zamawiający ma prawo do kontroli procesu projektowania, w szczególności w zakresie postępu prac projektowych, dobranych materiałów i urządzeń oraz technologii. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań comiesięcznych z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 

 1. Zakres rzeczowy opracowania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna obejmować:

 • projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Krętej Kurzelowie (dł. ca 400 m) od wpięcia w istniejącą sieć wodociągową w działce nr ewid. 2359 ob. 0013 Kurzelów.

 

 1. Zakres opracowań i czynności objętych zamówieniem do wykonania przez Wykonawcę :
 • Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności ich uzyskania).
 • Uzyskanie prawomocnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 do celów projektowych pod zakres opracowań (w cenie należy ująć ewentualne koszty ustalenia granic,                         w przypadku konieczności ich ustalenia).
 • Uzyskanie aktualnych informacji o stanie prawnym nieruchomości (właścicielach nieruchomości) zgodnym ze stanem ujawnionym w Księgach Wieczystych KW nieruchomości).
 • Uzyskanie warunków do projektowania od dysponentów kolidujących sieci oraz decyzji o zatwierdzeniu projektów i udzieleniu pozwoleń na budowę  – uzgodnień  z administratorami  urządzeń kolidujących.
 • Sporządzenie z właścicielami działek umów wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy sieci/przyłączy i spisanie oświadczeń o prawie do dysponowania   nieruchomością na cele budowlane.
 • Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w niezbędnym zakresie dla zakresu opracowań –  w 5 –ciu egzemplarzach.
 • Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji (ostatecznych) o uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora (m.in. sporządzenia operatu i uzyskanie decyzji ostatecznej o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego – w razie konieczności jej uzyskania, decyzji zarządców dróg itp.- przed pozyskaniem pozwolenia na budowę).
 • Dokonanie wszelkich korekt i uzupełnień składanych wniosków i projektów będących wynikiem  analizy przedłożonych dokumentów przez organy wydające decyzje administracyjne.
 • Przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej wg pkt 7.
 • Sporządzenie wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień wyżej nie wymienionych, a niezbędnych do  uzyskania pozwoleń na budowę.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót (bez dodatkowego wynagrodzenia). Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych                          w niej rozwiązań na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane – niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych oraz na etapie realizacji budowy – w przeciągu 5 dni roboczych.
 • Aktualizacji kosztorysów inwestorskich – w razie potrzeby.
 • Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej ( na własny koszt)  na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wykona wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji
 1. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinny zawierać następujące elementy:
 • Dokumentację geotechniczną w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) –w wersji papierowej jako załącznik projektu budowlanego, dodatkowo w wersji papierowej 1 egz.,
 • Wykonanie kompletnych projektów budowlanych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym – (5 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym), które uwzględnią:  wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących planowanych inwestycji oraz wszelkie inne dokumentacje i niezbędne czynności  wymagane do   uzyskania  decyzji pozwoleń na budowę.
 • Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w programie kosztorysowym  (2 egz. -wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formatach ath.  i pdf.)
 • Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – (2 egz.-wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).
 • Wykonanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.
 • Uzyskanie do w/w dokumentacji wymaganych uzgodnień, opinii określonymi odrębnymi                przepisami wraz z pokryciem opłat i kosztów z tym związanych.
 • Zamawiający wymaga przedłożenia projektów w wersji roboczej do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt i zatwierdzenia trasy sieci.

Uwaga!

Zamawiający bezwzględnie wymaga ścisłej tożsamości wersji papierowej dokumentacji                  z wersją elektroniczną. Oznacza to w szczególności, że projekt budowlany w wersji elektronicznej musi zawierać pieczęcie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 1. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zapoznać się z terenem, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja projektowa i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność  i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu  błędnego skalkulowania ceny.

Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, to nie zostanie on dodatkowo opłacony po jego   wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.

 1. Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie projektowania.
 2. Opracowanie wymienione w pkt.7 ppkt. 1), 2), 3), 4) należy wykonać odpowiednio zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1169), Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.   Niezbędne dokumenty,  informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

 

 • 2

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wymieniony w §1 w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Za ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin złożenia w siedzibie Zamawiającego decyzji ostatecznej o uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

 • 3

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami
 2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacje projektowe wykonana zostanie na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych d/c projektowych, które uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy wykaz opracowań i oświadczeń o kompletności dokumentacji, jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 4. Wykonawca oświadcza, ze posiada niezbędne doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.
 5. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, gdy są wystarczające do wykonania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu dla danej specjalności wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności projektanta do odpowiedniej Izby.

 

 • 4

 

 1. Dokumentacje projektowo-wykonawcze zostaną przekazane dla poszczególnych zadań: (wersja papierowa 5 egz., 1 egz. na nośniku elektronicznym), przedmiary robót i kosztorys inwestorski oraz STWiOR (wersja papierowa 2 egz., 1 egz. na nośniku elektronicznym)
 2. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie i przekazanie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 6 pkt. 1-7 i 10-11 oraz §1 ust. 7 pkt. 1-6 będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, który stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 70% wynagrodzenia za zdaną dokumentację projektową z wszelkimi jej elementami. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie i przekazanie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w §1 będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, który stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 70% wynagrodzenia za zdaną dokumentację projektową z wszelkimi jej elementami.
 3. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie i przekazanie do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 6 pkt 8 będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony i stwierdzający należyte wykonanie umowy w tym zakresie, i który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury obejmującej 30% wynagrodzenia za przekazane prawomocne pozwolenia na budowę.

 

 • 5

 

Strony zgodnie postanawiają, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy, z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z dokumentacją, którymi może dowolnie i bezterminowo rozporządzać na wszelkich polach eksploatacji.

 

 • 6

 

 1. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania mu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zobowiązany jest do zbadania dokumentacji projektowej i w tym terminie jest obowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o wszelkich wadach opracowań.
 2. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się je nieodpłatnie usunąć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 3. Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie jest uzasadniona lub została złożona po terminie, Wykonawca ma prawo ją odrzucić i przekazać Zamawiającemu pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
 4. Niezależnie od tego, czy Zamawiający stwierdził wady opracowań w terminie wyżej określonym, czy też po terminie, Wykonawca udziela 12 miesięcy rękojmi za wady ujawnione w tym okresie oraz na zasadach ogólnych odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w toku realizacji wskutek wad dokumentacji projektowej.
 5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad występujących w dokumentacji projektowej, w tym za wszystkie konieczne uzupełnienia i poprawki wykonywane przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcom, za których działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego (jak za własne działania lub zaniechania).

 

 • 7

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony określają

 

za cenę netto:…………………………………………..zł

słownie:…………………………………………………………………………………...zł netto

podatek VAT ………%...........................zł

za cenę brutto:…………………………………………..zł

słownie:…………………………………………………………………………………...zł brutto

 

 1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w następujący sposób:
 2. 70 % wynagrodzenia, tj. kwotę…..zł, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w 4 ust. 2, podpisanego przez strony,
 3. 30 % wynagrodzenia, tj. kwotę ………..zł, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zatwierdzeniu projektu budowlanego, o którym mowa w 4 ust. 3 i udzieleniu ( prawomocnym) pozwolenia na budowę.
 4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.
 5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. Jednocześnie, Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT, który zostanie wskazany na fakturze.
 6. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 7. Zamawiający informuje, że podlega przepisom ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

 

 • 8

 

 1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w zakresie i terminach określonych w umowie lub nieusunięcia wad dokumentacji projektowej w określonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na wykonanie przedmiotu umowy podanej w § 2.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy strona, która ponosi za to winę zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
 3. . Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie wyrównują poniesionych szkód.
 4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności przypadającej Wykonawcy.
 5. Niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, w razie niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie lub w terminach określonych w umowie lub nieprzystąpienia do jego realizacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy pod warunkiem wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od chwili bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

 • 9

 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 2. Strony dopuszczają następujące rodzaje i zakres zmiany treści umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 7 ust. 1 umowy,

2) w przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

 1. a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
 2. b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
 3. c) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień,
 4. d) konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
 5. e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
 6. f) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 • 10

 

 1. Strony mogą rozwiązać Umowę przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 na mocy obustronnego porozumienia, zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 • 11

 

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa autorskiego.
 2. Integralną częścią niniejszej umowy są :

  1) Rozeznanie cenowe,

  2) Oferta Wykonawcy złożona w dniu …….01.2024 r.

 

 • 12

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 • 13

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA

 

 

 

załącznik nr 3

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH

USŁUG *)

 

i dokument(y) potwierdzające zostały wykonane zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone

Dotyczy procedury udzielania zamówień, o wartości do 130 000 zł na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  z 2021, poz. 1129 ze zm.) na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo  - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień                      i decyzji oraz przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych dla zadania:

 

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”.

 

Oświadczam że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące usługi, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia :

Nazwa 

(rodzaj, zakres)

Wartość 

Data realizacji, miejsce

 

Dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należycie

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

*należy podać przynajmniej 1 opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości min. 15 000,00 zł)  i załączyć dokumenty wskazane w kol.4.

 

 

.........................................                                                                                                                                .............................................

(miejscowość i data)                                                             (podpis oferenta)

 

 

Załącznik nr 5

 

 

Zamawiający:

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów                            i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

 1. Wiejska 55

 

 

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej w Kurzelowie”

 

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

 

Banery/Logo