Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Rozeznanie cenowe - dostawa polielektrolitu

2021-11-30 - Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-11-29 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

2021-11-24 - Dodano: Odpowiedź na pytanie (1)

 

TE.341.1.17.2021

Włoszczowa, dnia 18.11.2021 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

(zamówienie publiczne dla którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych

prowadzonego w trybie rozeznania cenowego,

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Sukcesywna dostawa polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych, środka do redukcji fosforu w ściekach PIX -113 oraz środka do redukcji azotu i zawiesin w ściekach Brenntafloc  Al 2018 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. we Włoszczowie

 

 1. Zamawiający:

     Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 1. Adres Zamawiającego:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa,

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 tel./fax:  41 39 43 680;  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

adres przyjmowania faktur elektronicznych: Platforma elektronicznego fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ , nazwa podmiotu: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., Identyfikator: 6090071419

 

 1. Osoby Zamawiającego do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów – Aleksandra Górecka

Starszy inspektor ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – Wojciech Piątek

Starszy inspektor ds. kadr – laborant – Małgorzata Gosek

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych, środka do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 oraz środka do usuwania azotu i zawiesiny w ściekach Brenntafloc Al 2018 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. we Włoszczowie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji ( o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), w ramach którego dopuszcza zmiany minimalnej ilości przedmiotu zamówienia w ilościach do 20%, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane 12 m-cy od dnia podpisania umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zwiększona ilość określona w § 1 ust.4  projektu umowy                           ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) powinna być dostarczona także w terminie do 12 m-cy od dnia podpisania umowy).

 

 • Realizacja dostaw będzie się odbywać każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego. Dostawy materiałów będą się odbywały partiami na podstawie wcześniejszych pisemnych, telefonicznych i mailowych zgłoszeń.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego zamówienia przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega, że rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości produktów.

 

Przewiduje się dostawę polielektrolitu ZETAG 8180  w ilości minimalnej 1500 kg rocznie, około 200 kg jednorazowo, minimalna ilość dostaw - 6, maksymalna ilość dostaw - 8. Ilość zamawianego polielektrolitu może ulec zmianie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalna wartość zamówień                        z uwzględnieniem maksymalnej wartości flokulantu nie przekroczy kwoty 23 115,00 zł, minimalna kwota jaką Zamawiający wyda na realizację zamówienia to 3 000,00 zł.

Przewiduje się dostawę  środka do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 w ilości minimalnej  690 kg rocznie, około 138 kg jednorazowo, minimalna ilość dostaw - 5, maksymalna ilość dostaw - 7. Ilość zamawianego środka do redukcji fosforu w ściekach PIX - 113 może ulec zmianie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalna wartość zamówień  z uwzględnieniem maksymalnej wartości PIX-113 nie przekroczy kwoty 1 300,00 zł, minimalna kwota jaką Zamawiający wyda na realizację zamówienia to 600,00 zł.

Przewiduje się dostawę  środka do usuwania azoyu i zawiesiny w ściekach Brenntafloc Al. 2018 w ilości minimalnej  874 kg rocznie, około 92 kg jednorazowo, minimalna ilość dostaw - 6, maksymalna ilość dostaw - 8. Ilość zamawianego środka do redukcji azotu i zawiesiny w ściekach Brenntafloc Al 2018 może ulec zmianie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalna wartość zamówień  z uwzględnieniem maksymalnej wartości Brenntafloc Al 2018 nie przekroczy kwoty 850,00 zł, minimalna kwota jaką Zamawiający wyda na realizację zamówienia to 330,00 zł.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 • Polielektrolit ZETAG 8180 winien spełniać poniższe właściwości fizykochemiczne:
 • stan skupienia w 20oC – proszek, ciało stałe
 • barwa – biała
 • gęstość nasypowa – 700,00 kg/m3
 • pH – 3,5 - 4,5

Termin ważności – 24 miesiące od daty produkcji

Opakowania: pakowany w workach papierowych po 25 kg.

 

 

 • Środek do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 winien spełniać poniższe właściwości fizykochemiczne:
 • stan skupienia – ciecz
 • barwa – ciemnobrązowa
 • gęstość w 20oC – 1460,00 – 1580,00 kg/m3
 • pH w 20oC <= 1
 • zawartość żelaza Fe <= 0,3 % (m/m)
 • zawartość żelaza ogólnego FE – 11,2 – 12,0 % (m/m)
 • zawartość siarczanu żelaza jako Fe2So4 – 39-43 % (m/m)

Termin ważności – 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: kanister po 30 l

 

 • Środek do redukcji azotu i zawiesin w ściekach Branntefloc Al 2018 winien spełniać poniższe właściwości fizykochemiczne:
 • stan skupienia – roztwór wodny
 • gęstość w 20oC – 1,34 – 1,40 kg/dm3
 • pH – 0,5 – 1,5
 • zawartość chlorków % (m/m) – 20,0 – 22,0
 • zawartość glinu % (m/m) – 8,7 – 9,3
 • zasadowość, % - 36 - 46

Termin ważności – 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: kanister po 30 l

 

Do oferty należy dołączyć karty charakterystyk i karty produktów opisanych produktów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Sposób obliczenia ceny handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia określa Wykonawca na podstawie własnej kalkulacji, która powinna obejmować co najmniej: zakup i dostarczenie przedmiotu zamówienia, koszt transportu do oczyszczalni we Włoszczowie, ul. Wiejska 55,  załadunki i rozładunki, dokumenty dopuszczające na polski rynek, podatki oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością usług  i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. Cenę oferty oblicza się na podstawie:

- wyceny sporządzonej w oparciu o przedmiot zamówienia obliczonej w PLN bez VAT,

- wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT –obliczonej w PLN

- do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia.

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać:
 2. Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia – cena zostanie wyliczona wg formularza ofertowego.
 4. Numer rachunku bankowego na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

 

 1. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
 • Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania rozeznania cenowego,

2)  Kartę charakterystyki oferowanych produktów,

3) Kartę produktu oferowanych produktów.

 

 8.Termin wykonania zamówienia – warunki formalne – obowiązki Wykonawcy

                      

 • Wykonawca zobowiązuje się do:
 1. dostarczenia zamówionego przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zamówienia telefonicznego lub e-mailowego przez Zamawiającego,
 2. dostarczenia zamówionego przedmiotu zamówienia na własny koszt,
 3. utrzymania stałej ceny przedmiotu zamówienia w czasie zawartej umowy.
 • Wykonawca oświadcza, że zamówiony produkt będzie posiadał:
 1. nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
 2. deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi normami i prawem,
 3. kartę charakterystyki produktu oraz kartę produktu,
 4. termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego.
 • W przypadku problemów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnego doboru i dostarczenia polielektrolitu, produktu PIX-113 lub Branntefloc Al 2018 - produktu zastępczego.

                 

 1. 9. Wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

    nie przewiduje się.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto – znaczenie 100%

X- cena brutto oferty minimalnej,

Y – cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, to Wykonawcy ci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych                     w określonym terminie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnej ofercie.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

      Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego (załącznik nr 2).

 

12.Infromacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za  pomocą Platformy zakupowej.
 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje zamieszczając na stronie internetowej wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.
 • Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 • W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 • W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

 

13.Miejsce i termin składania ofert

 1. a) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej wg załączonego Formularza oferty  z oznaczeniem „OFERTA: „Sukcesywna dostawa polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych, środka do redukcji fosforu w ściekach PIX -113 oraz środka do redukcji azotu i zawiesin w ściekach Brenntafloc Al 2018 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów   i Kanalizacji  z o.o. we Włoszczowie”

 należy przesłać  do dnia 26.11.2021 r. do godz. 14:00 poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 1. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.
 5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 6. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 7. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 8. W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią rozeznania cenowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.
 9. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. o godz. 14:05 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

15.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 1. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

 1. Obowiązek informacyjny. - klauzula informacyjna znajduje się na stronie:

www.wzwik-wloszczowa.pl.

Autor: Aleksandra Górecka

Banery/Logo