Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Rozeznanie cenowe - zakup ekogroszku

2021-12-27 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-12-23 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

 

TE.341.1.18.2021

Włoszczowa, dnia 15.12.2021r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

 dla zamówienia którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawa transportem własnym węgla - ekogroszku workowanego pakowanego po 25 kg suchego w ilości ok. 20 t do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Wiejska 55  we Włoszczowie”.

 

 1. Zamawiający:

     Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. Adres Zamawiającego:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa,

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 tel./fax:  41 39 43 680;  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

 adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

 

 1. Osoby Zamawiającego do kontaktu w sprawie rozeznania cenowego:

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów – Anna Jędras

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów – Aleksandra Górecka

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 • Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa transportem własnym węgla - ekogroszku workowanego pakowanego po 25 kg suchego w ilości ok. 20 t do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55 we Włoszczowie.
 • Dostarczony węgiel – ekogroszek musi spełniać wszystkie wymagane przepisami normy jakościowe. Do każdej partii Wykonawca dostarczy odpowiedni dokument (świadectwo jakości).
 • Dostawa realizowana będzie w godzinach od 8:00 do 14.00 w dni robocze.
 • Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z o.o.,  ul. Wiejska 55 we Włoszczowie.
 1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1)  Terminy dostaw Zamawiający ustali z Dostawcą za pomocą e-maila lub telefonicznie. Ilość i częstotliwość dostaw zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

2)  Dostawy odbędą się najpóźniej w ciągu 2 dni od daty powiadomienia.

3)  Termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

4) Zamawiający zastrzega, że rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości produktu.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Węgiel - ekogroszek (workowany po 25 kg w ilości łącznej ok. 20 t) powinien posiadać wymagane właściwości jak niżej:

wymagania

wartość

Zawartość siarki

max. 1 %

Zawartość popiołu

max.10%

Granulacja(uziarnienie)

 

5-25 mm

Wartość opałowa ( Q ir)

min.25 MJ/kg

Wilgotność

max. 10%

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Sposób obliczenia ceny handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia określa Wykonawca na podstawie własnej kalkulacji, która powinna obejmować co najmniej: zakup i dostarczenie przedmiotu zamówienia, koszt transportu do oczyszczalni we Włoszczowie, ul. Wiejska 55,  załadunki i rozładunki, podatki oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością usług  i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. Cenę oferty oblicza się na podstawie:

- wyceny sporządzonej w oparciu o przedmiot zamówienia obliczonej w PLN bez VAT,

- wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT –obliczonej w PLN

- do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
 • Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania rozeznania cenowego,

2)  Świadectwo jakości węgla-ekogroszku.

         

 1. 9. Wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

    Nie przewiduje się.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto – znaczenie 100%

X- cena brutto oferty minimalnej,

Y – cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

      Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego (załącznik nr 2).

 

 1. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert.

 Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2021 r. do godz. 11.00.

 1. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

13.Infromacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za pomocą Platformy zakupowej.
 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje pocztą elektroniczną oraz zamieszczając na stronie internetowej wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.
 • Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 • W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 • W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią rozeznania cenowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.


14.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

 1. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:
 2. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą Zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
 3. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
 4. Zamawiający może zamknąć rozeznanie cenowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).

 

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel.41 39 43 680, e-mail: biuro@wzwik-wloszczowa.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
 5. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 6. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,                o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Banery/Logo