Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - TE.341.1.2.2022

2022-02-16 - Dodano: Informacja o wyborze oferty
2022-02-02 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert (1)-skan
2022-01-31 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytanie(1)

TE.341.1.2.2022

Zapytanie ofertowe

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

Zadanie nr 1 - „Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa”

Zadanie nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze z przyłączami do granic posesji we Włoszczowie”

 

 I. Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

tel./fax: 41 39 43 680; e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

adres przyjmowania faktur elektronicznych: Platforma elektronicznego fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ , nazwa podmiotu: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Identyfikator: 6090071419

II. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200 – 3 Usługi projektowania rurociągów

71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i prawomocnych decyzji oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych dla zadań:

Zadanie nr 1 - „Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa”,

Zadanie nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze z przyłączami do granic posesji we Włoszczowie”

2.Projekty budowlane należy wykonać wg oddzielnych opracowań zmierzających do uzyskania dwóch oddzielnych decyzji (ostatecznych) o zatwierdzeniu projektów budowlanych i uzyskaniu pozwoleń na budowę.

Projekty powinny zawierać rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji. Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentacje projektowe w pisemne oświadczenia, że zostały wykonane zgodnie z niniejszą umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo do kontroli procesu projektowania, w szczególności w zakresie postępu prac projektowych, dobranych materiałów i urządzeń oraz technologii. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań comiesięcznych z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 

5. Zakres rzeczowy opracowania przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe dokumentacje projektowe powinny obejmować dla:

 1. Zadanie nr 1 - projekt budowy połączenia wodociągu Włoszczowa z wodociągiem Konieczno (dł. ca 2040 m) od wpięcia w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Wola Wiśniowa w działce nr ewid. 495/3 do wpięcia w istniejącą sieć wodociągową w Koniecznie w okolicy działki o nr ewid. 689 – załącznik nr 4,
 2. Zadanie nr 2 - projekt budowy sieci kanalizacji san. w ul. Zacisze z przyłączami do granic posesji we Włoszczowie (dł. ca 1100,00 m) , z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 800 mm w działce nr ewid. 1874/2 ob. 03 Włoszczowa – załącznik nr 5.
 3. Dla Zadania 2 należy przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępną koncepcję.

Należy przedstawić wstępną koncepcję skanalizowania terenu ul. Zacisze we Włoszczowie, z odniesieniem na mapie sytuacyjno-wysokościowej, w celu zapewnienia niezawodności nowego systemu kanalizacyjnego, popartego wyliczeniami. Należy zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania, które służyć będą niezawodności systemu kanalizacji san., optymalnego wykorzystania istniejących sieci kanalizacyjnych, zapewniając możliwość bezawaryjnej eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji san. oraz zapewniając najbardziej optymalne koszty wykonania połączenia kanalizacji san. (pod względem długości i szybkości wykonania planowanej trasy) i późniejszej eksploatacji. Wykonawca na każdym etapie opracowywania będzie przedstawiał i uzgadniał warianty odprowadzania ścieków za pomocą kanalizacji san. oraz weźmie pod uwagę sugestie i propozycje Zamawiającego, w przypadku nie uwzględnienia sugestii Zamawiającego należy rozwiązanie własne uzasadnić. Przyjęte warianty zostaną poddane weryfikacji przez Zamawiającego. Opracowana koncepcja ma być podstawą przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

 

6. Zakres opracowań i czynności objętych zamówieniem do wykonania przez Wykonawcę :

 1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności ich uzyskania).
 2. Uzyskanie prawomocnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej projektowanej przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych (jeśli będzie to wymagane) oraz projekt przepompowni ścieków wraz ze sterowaniem i monitoringiem.
 4. Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 do celów projektowych pod zakres opracowań ( w cenie należy ująć ewentualne koszty ustalenia granic, w przypadku konieczności ich ustalenia).
 5. Uzyskanie aktualnych informacji o stanie prawnym nieruchomości (właścicielach nieruchomości) zgodnym ze stanem ujawnionym w Księgach Wieczystych KW nieruchomości).

6) Uzyskanie warunków do projektowania od dysponentów kolidujących sieci oraz decyzji o zatwierdzeniu projektów i udzieleniu pozwoleń na budowę – uzgodnień z administratorami urządzeń kolidujących.

7) Sporządzenie z właścicielami działek umów wraz z załącznikiem graficznym przebiegu trasy sieci/przyłączy i spisanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

8) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu w niezbędnym zakresie dla zakresu opracowań – w 5 –ciu egzemplarzach.

9) Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji (ostatecznych) o uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Inwestora (m.in. sporządzenia operatu i uzyskanie decyzji ostatecznej o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego – w razie konieczności jej uzyskania, decyzji zarządców dróg itp.- przed pozyskaniem pozwolenia na budowę).

10) Dokonanie wszelkich korekt i uzupełnień składanych wniosków i projektów będących wynikiem analizy przedłożonych dokumentów przez organy wydające decyzje administracyjne.

11) Przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej wg pkt 7.

12) Sporządzenie wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień wyżej nie wymienionych, a niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę.

13) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót (bez dodatkowego wynagrodzenia). Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane – niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych oraz na etapie realizacji budowy – w przeciągu 5 dni roboczych.

14) aktualizacji kosztorysów inwestorskich – w razie potrzeby.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej ( na własny koszt) na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wykona wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.

 

7. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej powinny zawierać następujące elementy:

 1. Dla Zadania 2 - Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego – 1 egz. w wersji papierowej,
 2. Dokumentację geotechniczną w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) –w wersji papierowej jako załącznik projektu budowlanego, dodatkowo w wersji papierowej 1 egz.,
 3. Wykonanie kompletnych projektów budowlanych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym – (5 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym), które uwzględnią: wykonanie niezbędnych robót budowlanych towarzyszących planowanych inwestycji oraz wszelkie inne dokumentacje i niezbędne czynności wymagane do uzyskania decyzji pozwoleń na budowę, w tym również:
 4. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w programie kosztorysowym (2 egz. -wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formatach ath. i pdf.) Zaleca się, aby zadanie będące przedmiotem zamówienia podzielić na etapy realizacyjne: sieć kanalizacji san., przyłącza i inne roboty towarzyszące całemu zamierzeniu. Podział na elementy realizacyjne zostanie ustalony na etapie projektowania.
 5. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – (2 egz.-wersja papierowa oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym).
 6. Wykonanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 7. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.
 8. Uzyskanie do w/w dokumentacji wymaganych uzgodnień, opinii określonymi odrębnymi przepisami wraz z pokryciem opłat i kosztów z tym związanych.
 9. Zamawiający wymaga przedłożenia projektów w wersji roboczej do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt i zatwierdzenia trasy sieci.

Uwaga!

Zamawiający bezwzględnie wymaga ścisłej tożsamości wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. Oznacza to w szczególności, że projekt budowlany w wersji elektronicznej musi zawierać pieczęcie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

8. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zapoznać się z terenem, którego dotyczą przedmiotowe dokumentacje projektowe i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, to nie zostanie on dodatkowo opłacony po jego wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty.

9. Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie projektowania.

10. Wymienione opracowania wymienione w pkt.7 ppkt. 1), 2), 3), 4) należy wykonać odpowiednio zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1169), Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Niezbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

 

IV. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

V. Warunki , które muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zatwierdzone opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min. 14 000,00 zł). W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/mi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należycie.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczno – Eksploatacyjny WZWiK Sp. z o.o. - Inwestycje, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa w dniach tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 735-920-945):

 1. Aleksandra Górecka – Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów WZWiK Sp. z o.o.
 2. Anna Jędras– Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów WZWiK Sp. z o.o.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 3 – (należy podać przynajmniej 1 opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o wartości min. 14 000,00 zł) i załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należycie.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie zeskanowanego oryginału odpowiedniego dokumentu ( w formacie pdf) za pośrednictwem Platformy zakupowej.

5. Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza podpisanie oferty oraz innych dokumentów składanych w niniejszym postępowaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto – znaczenie 100%

X- cena brutto oferty minimalnej,

Y – cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

VIII. Opis warunków udziału

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego (załącznik nr 2).

IX. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Dla zadania nr 1 - do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dla zadania nr 2 - do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

X. Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 • Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za pomocą Platformy zakupowej.
 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje zamieszczając na stronie internetowej www.wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu i e-maila.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 • W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 • W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert

a) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej wg załączonego Formularza oferty z oznaczeniem „OFERTA NA:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

Zadanie nr 1* - „Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa”,

Zadanie nr 2* - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze z przyłączami do granic posesji we Włoszczowie”

 

należy przesłać do dnia 02.02.2022 r. do godz. 11:00 poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 

XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2022 r. o godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

XIV. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

XV. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

1. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.

2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.

3. Zamawiający może zamknąć rozeznanie cenowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (np. będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).

4. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe będą przesyłane za pomocą Platformy zakupowej.

 

XVI. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każde z wymienionych zadań oddzielnie.

 

XVII. Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna znajduje się na stronie:

www.wzwik-wloszczowa.pl

Banery/Logo