Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Zapytanie ofertowe TE.341.1.4.2022 - Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

2022-04-29 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2022-03-07 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert (1)-skan

 

Włoszczowa, dn. 01.03.2022r.

TE.341.1.4.2022                                                                                               

Zapytanie ofertowe

(zamówienie publiczne dla którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Radkowie dla potrzeb wodociągu wiejskiego wraz ze złożeniem wniosku  i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”.

 

 

 1. Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

                              Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

      tel./fax:  41 39 43 680;  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

      adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

adres przyjmowania faktur elektronicznych: Platforma elektronicznego fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ , nazwa podmiotu: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o., Identyfikator: 6090071419

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są usługi polegające na:
 3. wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Radkowie dla potrzeb wodociągu wiejskiego w ilości:

Qśrd= 200,0 m3/d

Qmaxh= 30,0 m3/h,

 1. wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu wydającego pozwolenia wodnoprawne,
 2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji (ostatecznej) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

Obecnie w/w ujęcie posiada aktualne do 31.12.2022 r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych wydane decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.II.6223-5/07 z dnia 26.04.2007 r. Przedmiotowe ujęcie stanowi jedna studnia wiercona o głębokości 25 m, ujmująca górnokredowy poziom wodonośny, posiadająca zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości QE = 49,0 m3/h przy depresji SE = 3,8 m.

 

2.Wymagania realizacyjne w zakresie przedmiotu zamówienia.

- operat wodnoprawny stanowiący przedmiot niniejszego zapytania, powinien być wykonany zgodnie            z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.),

- zakres prac do wykonania operatu wodnoprawnego obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej. Wykonawca musi je uzyskać we własnym

zakresie i na koszt własny. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak między innymi mapy sytuacyjno- wysokościowe dla omawianego zakresu i ewidencji gruntów, mapy przeglądowe, wypisy z rejestru gruntu, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

 - dokumentacje do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy opracować w formie papierowej w 3 egz. i elektronicznej (na płycie CD  w formie pdf).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania decyzji (ostatecznej) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

 

 1. Zamawiajacy udostępni na wniosek Wykonawcy w/w ujęcie w celu oględzin, jak również posiadane materiały dotyczące danych technicznych, technologii oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowego ujęcia (dokumenty dołączone w formie skanów do zapytania ofertowego w załącznikach).

 

 1. 4. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z przedmiotem zamówienia i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

 

 1. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych comiesięcznych sprawozdań z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 

7.Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i załączyć dokumenty, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane). W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczno – Eksploatacyjny WZWiK Sp. z o.o.                    - Inwestycje, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa w dniach  tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 735-920-945):

 • Anna Jędras – starszy inspektor ds. inwestycji i remontów
 • Aleksandra Górecka - starszy inspektor ds. inwestycji i remontów
 • Czesław Dominik – Kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 wraz z dokumentami, że usługi zostały wykonane w sposób należyty
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Łączna cena brutto – znaczenie 100%

X – łączna cena brutto oferty minimalnej,

Y – łączna cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

 

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: do dnia 30.09.2022 r.

 

 •  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za  pomocą Platformy zakupowej.
 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje zamieszczając na stronie internetowej wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu i e-maila.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 • W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 • W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

 1. a) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej wg załączonego Formularza oferty z oznaczeniem OFERTA NA:

„Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody

     w Radkowie dla potrzeb wodociągu wiejskiego wraz ze złożeniem wniosku  i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”.

należy przesłać do dnia 07.03.2022 r. do godz. 11:00 poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 

 1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2022 r. o godz. 11:05 za pośrednictwem Platformy zakupowej.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 • Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 

 • Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

 1. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:
 2. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
 3. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
 4. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).
 5. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia „Radków“ z miesiąca luty 2007r.,

Załącznik nr 5 – Pozwolenie wodnoprawne – Decyzja znak: ROL.II.6223-5/07 z dnia 26.04.2007 r.,

Załącznik nr 6 – decyzja nr 5/75 zatwierdzającej zasoby wodne z dnia 17 X 1975 r.,

Załącznik nr 7 – dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej na terenie Radkowa.

 

Banery/Logo