Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy do wody zimnej oraz sprzedaż używanych - TE.341.1.23.2022

2022-11-22 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-11-18 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Włoszczowa, 10.11.2022 r.

TE.341.1.23.2022

 ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ

ORAZ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH

(zamówienie publiczne dla którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

1.Zamawiający

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 1. Adres Zamawiającego:
 2. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa,

 tel./fax:  41 39 43 680;  e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

adres przyjmowania faktur elektronicznych: Platforma elektronicznego fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ , nazwa podmiotu: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Identyfikator: 6090071419

 1. Osoba Zamawiającego do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Kierownik działu Techniczno-Eksploatacyjnego – Czesław Dominik

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów - Aleksandra Górecka

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów – Anna Jędras

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa wodomierzy do wody zimnej wraz z modułami radiowymi na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy oraz dostawa oprogramowania i szkolenie z zakresu użytkowania wodomierzy ze zdalnym odczytem. Przedmiotem zapytania ofertowego jest również sprzedaż używanych wodomierzy.

 1. Zakres rzeczowy w/w przedmiotu zamówienia:
 2. a) Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego n/w wodomierzy do wody zimnej:

- wodomierz przemysłowy MWN DN 100 – 3 szt.,

- wodomierz przemysłowy MWN DN 80 – 3 szt.,

- moduł radiowy AT-WMBUS-16-2a do wodomierzy mieszkaniowych typ JS Smart DN15-20 z baterią AA – 200 szt.,

- zestaw inkasencki Smart Terminal ( urządzenie mobilne tj. smartfon Samsung A72s + konwerter bluetooth APT-Verti-1) – 1 kpl.,

- oprogramowanie wraz ze szkoleniem (w tym oprogramowanie w chmurze Spid App i licencja na oprogramowanie) – 1 kpl.,

- wodomierz DN 15, JS wirnikowy Q3_2,5 – G3/4, R≥100, suchobieżny,  długość zabudowy 110 mm – 40 szt.,

- wodomierz DN 20, JS wirnikowy Q3_2,5 - G1, R≥100, suchobieżny,  długość zabudowy 130 mm – 300 szt.,

- Wodomierz DN 20, JS wirnikowy Q3_2,5 - G1, R≥100, suchobieżny,  długość zabudowy 130 mm z fabrycznie zamontowanym modułem radiowym AT-WMBUS-16-2a do wodomierzy mieszkaniowych typ JS Smart DN15-20 z baterią AA – 300 szt.

- wodomierz DN 25, JS wirnikowy Q3_6,3, R≥ 100, suchobieżny, długość zabudowy 165 mm  – 10 szt.,

- wodomierz DN 32, JS wirnikowy Q3_10,0, R≥ 100, suchobieżny, długość zabudowy 260 mm  – 5 szt.,

- wodomierz DN 40, JS wirnikowy Q3_16,0 R≥ 100, suchobieżny, długość zabudowy 300 mm – 5 szt.,

-półśrubunki DN 40 (komplet) - 5 kpl.,

-półśrubunki DN 32 (komplet) – 5 kpl.,

-półśrubunki DN 25 (komplet) - 10 kpl.,

-półśrubunki DN  20 (komplet) – 200 kpl.,

-półśrubunki DN 15 (komplet) - 40 kpl.

Komplet śrubunków zawiera dwa króćce, dwie nakrętki i dwie uszczelki.

 1. b) Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia starych wodomierzy według poniższego zestawienia:

 

Lp.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

JEDN

ILOŚĆ

1

Wodomierz DN 15

Szt.

40

2

Wodomierz DN 20

Szt.

600

3

Wodomierz DN 25

Szt.

10

4

Wodomierz DN 32

Szt.

5

5

Wodomierz DN 40

Szt.

5

W ofercie należy podać cenę odkupu starych wodomierzy DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40.

Liczydła wodomierzy powinny być przygotowane do podłączenia bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych nakładek do zdalnych odczytów.

Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie EN-ISO 4064-1÷5:2014(E) – "Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej", normie PN-EN 14154-1 „Wodomierze. Wymagania ogólne”, PN-EN 14154-2 „Wodomierze. Instalacja i warunki użytkowania” oraz posiadać aktualną cechę legalizacyjną -  posiadanie cechy legalizacyjnej nadanej w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzu powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny, oddzielnie albo w jednym miejscu następujące oznaczenia: nazwa lub znak producenta, znak fabryczny, rok produkcji, numer fabryczny, jedna lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu, jednostka miary „m3”.

Wymagania techniczne wodomierzy:

 • fabrycznie nowe i nieregenerowane,
 • każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku, w którym zostało złożone zamówienie, dotyczy również dostaw cząstkowych, sukcesywnych,
 • obudowa wodomierza musi uniemożliwiać ingerencję z zewnątrz,
 • hermetyczne i odporne na zaparowania liczydła,
 • zabezpieczenie antymagnetyczne,
 • blokada pełnego obrotu liczydła,
 • niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia,
 • zabezpieczenie liczydła pokrywką,
 • korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego,
 • elementy łączące wodomierz z instalacją muszą:
  a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;
  b) posiadać niezbędną odporność na korozję;
  c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji.

Powyższe wymagania techniczne są również wymagane dla wodomierza przemysłowego, za wyjątkiem blokady pełnego obrotu liczydła.

Liczydła wodomierzy powinny być przygotowane do podłączenia bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych nakładek radiowych przystosowanych do systemu zdalnego odczytu o jednokierunkowej transmisji danych oraz modułu optycznego lub modułu indukcyjnego. Wodomierze DN 25, DN 32, DN 40, MWN DN 100, MWN DN 80 powinny być przystosowane do modułu indukcyjnego.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na sprzedane wodomierze wraz z modułami radiowymi na okres 36 miesięcy od daty wydania Zamawiającemu.

Oferowane wodomierze winny posiadać aktualny atest Głównego Urzędu Miar  lub zatwierdzenie typu EWG przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania normy EN-ISO 4064-1÷5:2014(E). Wodomierze muszą posiadać ważny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną.

Oferowane wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r.   w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych / Dz. U. z 2007 r., Nr 209, poz. 1513/; Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości  i Technologii z dnia 22 marca 2019 roku  w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 759), oraz  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.2166).

Wodomierze muszą posiadać aprobaty techniczne oraz dokumentację międzynarodową.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Do oferty należy dołączyć karty charakterystyk, deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne proponowanych wyrobów.

Realizacja dostaw będzie się odbywać każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego.

Przewiduje się dostawę wodomierzy maksymalnie 200 szt. DN 20 jednorazowo.

Zamawiane w trakcie trwania umowy ilości wodomierzy mogą się zmieniać  w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 • Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością usług i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. Cenę oferty oblicza się na podstawie:
 • wyceny sporządzonej w oparciu o przedmiot zamówienia obliczonej w PLN bez VAT,
 • wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT –obliczonej w PLN
 • do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia.
 • Cenę należy wyliczyć na podstawie załącznika nr 1- formularza ofertowego.
 1. Złożona oferta powinna zawierać:
 2. Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia – cena zostanie wyliczona wg formularza ofertowego.
 4. Numer rachunku bankowego na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.
 5. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
 • Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego,
 • Deklaracje zgodności, atesty higieniczne, karty charakterystyk proponowanych wyrobów ( tj. wodomierzy, modułów radiowych, oprogramowania).
 1. Termin wykonania zamówienia – 7 dni od złożenia telefonicznego lub faxem zamówienia, 12 miesięcy od podpisania umowy.                       
 2. Wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

    nie przewiduje się.

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – znaczenie 100%

X- cena oferty minimalnej,

Y – cena danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, to Wykonawcy ci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnej ofercie.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego (załącznik nr 2).

 1. Podstawy wykluczenia:

 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

 Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa powyżej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3.
 3. Informacje dodatkowe:
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za pomocą Platformy zakupowej.
 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje pocztą elektroniczną oraz zamieszczając na stronie internetowej wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. z 2020 r., poz. 1666). W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF  Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 • Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.
 • Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 • W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 • W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 • W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert.
 • Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.2022 r. do godz. 11.00.
 • Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.2022 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzających.

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214  ust.1 pkt. 8 ustawy Pzp do wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bez podania przyczyny.
 3. Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.wzwik-wloszczowa.pl.

Banery/Logo