Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oczyszczalnia - Budynek biurowy

Samochód WUKO

Oczyszczalnia - Budynek biurowy z garażem

Oczyszczalnia - osadnik wtórny

Rozeznanie cenowe - dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego, rękawic ochronnych oraz ręczników -  K.341.1.13.2022

 

2022-07-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

Włoszczowa dnia 27.06.2022 r.

 K.341.1.13.2022

ROZEZNANIE CENOWE

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

(podstawa prawna: art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o zamówieniach publicznych)

 

Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. , ul. Wiejska 55

29-100 Włoszczowa, tel./fax. 041 39 43 680.

 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty  na :

„Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, rękawic ochronnych oraz ręczników”

 

1.Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia :

 

      Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego, rękawic ochronnych oraz ręczników zgodnie z załączonym formularzem cenowym dla potrzeb Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o..

  1. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

2.1. Cenę należy podać w PLN.

2.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego, rękawic ochronnych oraz ręczników.

2.3. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.

2.4. Zamawiający udzieli informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym dostawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu.

2.5. Dostawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.

2.6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

           2.7. Dodatkowych informacji i wyjaśnień na zapytania udzielać mogą pracownicy  Zamawiającego: Małgorzata Gosek, tel. 41 39 44 299.

2.8. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: wyjaśnienia ofert, uzupełnienia dokumentów i oferty dodatkowe, mogą być przesyłane faksem na nr 41 39 43680, drogą elektroniczną na adres kadryplace@wzwik-wloszczowa.pl oraz pocztą.

              2.9. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Oferta winna być sporządzona wg załączonego „Formularza cenowego” .

 

  1. Ofertę w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ OFERTA: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, rękawic ochronnych i ręczników  dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres Zamawiającego.

 

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 06.07. 2022 r. o godz. 14:00.

 

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06 lipca 2022 roku o godz. 14:30.

  Kryterium oceny ofert: cena – 100%

  Termin związania z ofertą: 30 dni

 

Banery/Logo