Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art.92 ust.2 zgodnie z art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z poźn. zm.)  informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro na zadanie p.n.:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice, gm. Włoszczowa

 

1. Wybrał do realizacji ofertę nr 7, którą złożył następujący Wykonawca:
Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Witold Ptak
ul. Przedborska 4a, 26-070 Łopuszno

 

 

 

W prowadzonym  postępowaniu  wybrany Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w kryterium oceny ofert : cena-100%. Kwota oferty Wykonawcy za realizację zamówienia jest niższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć  na realizację zamówienia.

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTEPOWANIU WRAZ Z ICH OCENĄ:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto zł

Ocena (przyznana ilość punktów)

  1.  

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.
25-116 Kielce,ul. Ściegiennego 262 A

950 756,37

71,40

  1.  

ZAKŁAD USŁUGOWY ?TRANS-KOP?

ul. Przedborska 36, 29-100 Włoszczowa

871 627,01

-

  1.  

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

694 300,30

97,78

  1.  

Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik

28-200 Staszów, ul. Żeromskiego 55

703 090,40

96,56

  1.  

?MATMASTER? Mateusz Masternak 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 7 tel./fax 366-20-21 REGON 291157693; NIP 959-061-85-84

Zakład Usługowo-Handlowy ?SOBCZYK?
Leszek Sobczyk
Brudzów 16, 26-026 Morawica
NIP 657-191-95-67

760 426,85

89,28

  1.  

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Tadeusz Ciszek

Sułków 20 A, 29-105 KRASOCIN

704 984,14

96,31

  1.  

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH

I C.O. Jan Witold Ptak,
26-070 Łopuszno,ul. Przedborska 4A

678 920,00

100

 

2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wykluczył Wykonawcę, którego ofertę oznaczono nr 2. Wykonawca ten nie złożył  dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego  w rozdziale XII pkt.1b SIWZ  mimo wezwania do uzupełnienia,   a zatem zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych należało go wykluczyć z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

POUCZENIE


Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują  środki ochrony prawnej określone  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych ?dział VI Środki ochrony prawnej (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z poźn.zm.) .


Otrzymują:
1. Wszyscy wykonawcy
2. www.wzwik-wloszczowa.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

 

 


 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Nieznanowice , gm. Włoszczowa.

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentacji przetargowej do pobrania.

 

 

1. Dokumentacja_geotechniczna.zip - 2,97 MB
2. Projekt_organizacji_ruchu_na_czas_budowy.zip - 567 KB

3. Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.zip - 189 KB
4. WodNIEZNAN_przedmiar_NORMA.zip - 6 KB
5. WodNIEZNAN_przedmiar_PDF.zip - 68,9 KB
6. Mapka01.zip - 13,2 MB
7. Mapka02.zip - 24,3 MB
8. Mapka03.zip - 10 MB
9. Mapka04.zip - 7,71 MB
10. Profile_i_opis.zip - 6,54 MB