Włoszczowa, 17.05.2010r.

WZWiK - ZP 2/03/2010


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art.92 ust.2,  zgodnie z art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z poźn. zm.)  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro na zadanie p.n.:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości: Konieczno, Ogarka, Boczkowice, Rogienice, Dąbie, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia i  Ludwinów, gm. Włoszczowa

ZADANIE I: Wola Wiśniowa - Konieczno - ETAP I


1.    Wybrał do realizacji ofertę nr 5, którą złożył następujący Wykonawca:

Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT

Andrzej Kowalik

ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów

 


W prowadzonym  postępowaniu  wybrany Wykonawca uzyskał w kryterium oceny ofert : cena-100%. największą ilość punktów - 100.Kwota oferty Wykonawcy za realizację zamówienia jest niższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć  na realizację zamówienia.

 

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU WRAZ Z ICH OCENĄ:

2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wykluczył Wykonawcę, którego ofertę oznaczono nr 4. Wykonawca ten nie złożył  dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonego  w rozdziale XII pkt.1d SIWZ  mimo wezwania do uzupełnienia,   a zatem zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych należało go wykluczyć z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

POUCZENIE


Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują  środki ochrony prawnej określone  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych ?dział VI Środki ochrony prawnej (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z poźn.zm.) .

 

 

 


 

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro. Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości: Konieczno, Ogarka, Boczkowice, Rogienice, Dąbie, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia i  Ludwinów, gm. Włoszczowa ZADANIE I: Wola Wiśniowa - Konieczno - ETAP I"

 

 

 

1. GRAWITACJAWOLA77i24.pdf
2. GRAWITACJAWOLA77i24.prd
3. ksWolaprzylaczeSP899.pdf
4. ksWolaprzylaczeSP899.prd
5. WolaWisniowaKoniecznoPrzedmiar.pdf
6. WolaWisniowaKoniecznoPrzedmiar.prd
7. DokumGeotechicznaksWolaWisniowaKonieczno.zip - 6.92 MB
8. Opisbios.zip - 345 KB
9. Specyfikacja techniczna.zip 1,54 MB

Pozostała część dokumentacji, ze względów technicznych (bardzo duży rozmiar plików niemożliwy do zamieszczenia na stronie) udostępniona jest zainteresowanym w siedzibie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Włoszczowa, ul. Wiejska 55, w godz. 7:00 do 15:00.