2020-12-07 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2020-12-04 - Dodano: Zbiorcze zestawienie ofert

 

TE.341.1.21.2020

Włoszczowa, dnia 01.12.2020r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Sukcesywna dostawa polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX -113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie

 

 1. 1.Zamawiający:

     Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 1. 2.Adres Zamawiającego:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa,

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

tel./fax: 41 39 43 680; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

adres strony internetowej: www. wzwik-wloszczowa.pl

 

 1. 3.Osoby Zamawiającego do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Starszy inspektor ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - Wojciech Piątek

Starszy inspektor ds. inwestycji i remontów - Aleksandra Górecka

 

 1. 4.Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

   Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji ( o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), w ramach którego dopuszcza zmiany minimalnej ilości przedmiotu zamówienia w ilościach do 20%, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia ......... ( 12 m-cy od dnia podpisania umowy). Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zwiększona ilość określona w § 1 ust.4 projektu umowy ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) powinna być dostarczona także w terminie do dnia..............( 12 m-cy od dnia podpisania umowy).

 

 

 1. 1)Realizacja dostaw będzie się odbywać każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego. Dostawy materiałów będą się odbywały partiami na podstawie wcześniejszych pisemnych, telefonicznych i mailowych zgłoszeń..
 2. a)Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego zamówienia przedmiotu zamówienia.
 3. 2)Zamawiający zastrzega, że rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości produktów.

 

Przewiduje się dostawę polielektrolitu ZETAG 8180 w ilości minimalnej 1200 kg rocznie, około 200 kg jednorazowo, minimalna ilość dostaw - 6, maksymalna ilość dostaw - 8. Ilość zamawianego polielektrolitu może ulec zmianie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalna wartość zamówień z uwzględnieniem maksymalnej wartości flokulantu nie przekroczy kwoty 21 000,00 zł, minimalna kwota jaką Zamawiający wyda na realizację zamówienia to 13 000,00 zł.

Przewiduje się dostawę środka do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 w ilości minimalnej 600 kg rocznie, około 200 kg jednorazowo, minimalna ilość dostaw - 3, maksymalna ilość dostaw - 4. Ilość zamawianego środka do redukcji fosforu w ściekach PIX - 113 może ulec zmianie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalna wartość zamówień z uwzględnieniem maksymalnej wartości PIX-113 nie przekroczy kwoty 5 000,00 zł, minimalna kwota jaką Zamawiający wyda na realizację zamówienia to 3 000,00 zł.

 

 1. 5.Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. 1)Polielektrolit ZETAG 8180 winien spełniać poniższe właściwości fizykochemiczne:
 • stan skupienia w 20oC - proszek, ciało stałe
 • barwa - biała
 • gęstość nasypowa - 700,00 kg/m3
 • pH - 3,5 - 4,5

Termin ważności - 24 miesiące od daty produkcji

Opakowania: pakowany w workach papierowych po 25 kg.

 

 

 1. 2)Środek do redukcji fosforu w ściekach PIX-113 winien spełniać poniższe właściwości fizykochemiczne:
 • stan skupienia - ciecz
 • barwa - ciemnobrązowa
 • gęstość w 20oC - 1460,00 - 1580,00 kg/m3
 • pH w 20oC <= 1
 • zawartość żelaza Fe <= 0,3 % (m/m)
 • zawartość żelaza ogólnego FE - 11,2 - 12,0 % (m/m)
 • zawartość siarczanu żelaza jako Fe2So4 - 39-43 % (m/m)

Termin ważności - 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: kanister po 30 l

 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny:

Sposób obliczenia ceny handlowej oferowanego przedmiotu zamówienia określa Wykonawca na podstawie własnej kalkulacji, która powinna obejmować co najmniej: zakup i dostarczenie przedmiotu zamówienia, koszt transportu do oczyszczalni we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, załadunki i rozładunki, dokumenty dopuszczające na polski rynek, podatki oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością usług i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. Cenę oferty oblicza się na podstawie:

- wyceny sporządzonej w oparciu o przedmiot zamówienia obliczonej w PLN bez VAT,

- wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT - obliczonej w PLN

- do obliczonej w powyższy sposób łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę przedmiotu zamówienia.

 

7. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

 1. 1)Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania rozeznania cenowego,

2) Kartę charakterystyki oferowanych produktów,

3) Kartę produktu oferowanych produktów.

 

8.Termin wykonania zamówienia - warunki formalne - obowiązki Wykonawcy

                      

 1. 1)Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. a)dostarczenia zamówionego przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zamówienia telefonicznego lub e-malowego przez Zamawiającego,
  2. b)dostarczenia zamówionego przedmiotu zamówienia na własny koszt,
  3. c)utrzymania stałej ceny przedmiotu zamówienia w czasie zawartej umowy.
 2. 2)Wykonawca oświadcza, że zamówiony produkt będzie posiadał:
  1. a)nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,
  2. b)deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi normami i prawem,
  3. c)kartę charakterystyki produktu oraz kartę produktu,
  4. d)termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego.
 3. 3)W przypadku problemów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnegoi dostarczenia polielektrolitu lub produktu PIX-113 zastępczego.

              

9. Wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

   nie przewiduje się.

10. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena brutto - znaczenie 100%

X- cena brutto oferty minimalnej,

Y - cena brutto danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

11. Opis warunków udziału w postępowaniu:

     Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego (załącznik nr 2).

 

12.Infromacje dodatkowe:

 1. oZamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 2. oZamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą Platformy zakupowej.
  1. oZamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje pocztą elektroniczną oraz zamieszczając na stronie internetowej www.wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
  2. oZamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

 

13.Miejsce i termin składania ofert

a) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej wg załączonego Formularza oferty z oznaczeniem "OFERTA: "Sukcesywna dostawa polielektrolitu ZETAG 8180 do odwadniania osadów ściekowych oraz środka do redukcji fosforu w ściekach PIX -113 na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie"

należy przesłać do dnia 04.12.2020 r. do godz. 14:00 e-mailem na adres Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

 1. b)Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
 2. c)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu.
 3. d)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. e)Oferta musi zostać złożona przez osobę do tego uprawnioną.
 5. f)Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 6. g)W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
 7. h)W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
 8. i)W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią rozeznania cenowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

 

14. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2020 r. o godz. 14:05 w budynku administracyjnym Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa - pokój nr 7.


15.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

 

17. Obowiązek informacyjny. - klauzula informacyjna znajduje się na stronie:

www.wzwik-wloszczowa.pl.